Статут Товариства українських каноністів Української Греко-Католицької Церкви

Вівторок, 03 квітня 2018, 21:45

Затверджено

Декрет Верховного Архиєпископа УГКЦ
_Вих:_ВА 18/149 3 квітня _ 2018 р.Б.
Верховний Архиєпископ,
Отець і Глава УГКЦ

+ СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК)

СТАТУТ

«ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ КАНОНІСТІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ»

Прийнято Загальними зборами Товариства
Протокол № 1 від 22 березня 2018 року Божого
ЛЬВІВ 2018

Арт. 1. Товариство українських каноністів є об’єднанням вірних, фахівців у галузі канонічного права. Повна його назва: ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ КАНОНІСТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ, далі Товариство.

Арт. 2. Сфера діяльності Товариства поширюється на територію Держави Україна.

Арт. 3. Засновниками Товариства є ті, хто проголосував за прийняття цього Статуту.

Арт. 4. § 1. Метою Товариства є співпраця в галузі практики та науки серед  спеціалістів канонічного права. Товариство займається дослідженням і вивченням церковного права, його популяризацією та підвищенням рівня знань у цій галузі.

Поставлена мета буде досягатися через:

-          зустрічі та лекції;

-          наукові дослідження;

-          конференції та наради;

-          співпрацю з товариствами каноністів інших держав;

-          співпрацю з науковими церковними і світськими інституціями;

-          публікації.

§ 2. Необхідні засоби для діяльності Товариства та здійснення поставленої мети надходитимуть через:

-          вступні та членські внески;

-          пожертви, дарування та інші надходження.

Арт. 5. § 1. Осідок Товариства знаходиться при звичайному Трибуналі Верховного Архиєпископа УГКЦ, що знаходиться за адресою: вул. Хуторівка, 35-Б; 79031, м. Львів; для кореспонденції: а/с 5377; Львів – 31.

§ 2. Осідок може бути перенесений за рішенням абсолютної більшості членів, прийнятим на Загальних зборах Товариства.

Арт. 6. Товариство складається з членів.

Арт. 7. § 1. Членами Товариства можуть бути принаймні ліценціати канонічного права.

§ 2. Для вступу до Товариства необхідно подати: 1) заяву на ім’я голови правління Товариства; 2) автобіографію та фото; 3) копію диплома про академічний ступінь; 4) перелік наукових публікацій з повним бібліографічним описом та назвами дипломних чи інших наукових робіт, на підставі яких здобуто наукові ступені.

§ 3. Членство набувається після прийняття рішення правлінням Товариства.

Арт. 8. §1. Членство припиняється у разі смерті, відмови чи виключення. Рішення про виключення приймається на загальних зборах шляхом таємного голосування звичайною більшістю голосів.

§2. Причинами виключення можуть бути: церковні покарання великою або малою екскомунікою чи суспензою; явне невиконання обов’язків члена Товариства, зокрема подвійна відсутність без вагомої причини на загальних зборах Товариства.

Арт. 9. Обов’язки членів Товариства:

-          брати участь у засіданнях загальних зборів Товариства;

-          брати участь принаймні в одному із засідань Товариства або інших наукових заходах;

-          принаймні раз на три роки доповідати на засіданні чи науковому заході, організованому Товариством, або ж опублікувати наукову статтю в часописі Товариства;

-          сплачувати щорічні членські внески в розмірі, визначеному на загальних зборах;

-          популяризувати канонічне право і Товариство у своїх єпархіях чи екзархатах, наукових осередках України і за кордоном;

-          старанно і сумлінно виконувати доручені правлінням або загальними зборами завдання.

Арт. 10. § 1. Правління Товариства складається з голови, заступника, скарбника-секретаря та двох членів.

§ 2. Члени правління – голова, заступник голови, секретар-скарбник і два члени, обираються таємним голосуванням абсолютною більшістю на загальних зборах з-посеред присутніх звичайних членів терміном на 3 роки з правом переобрання на чергову каденцію.

§ 3. Член правління може зректися свого членства на будь-якому етапі свого завдання, прохання про яке повинен подати на загальні збори Товариства і, якщо це є голова або секретар-скарбник, також представити звіт про власну діяльність.

Арт. 11. До компетенції правління належить:

-          реалізація статутних завдань Товариства;

-          підготовка, скликання та проведення загальних зборів;

-          прийняття рішень, які не підлягають обов’язковому розгляду на загальних зборах;

-          дбати про наукову працю Товариства;

-          підготування річного звіту.

Арт. 12. До обов’язків голови належить:

-          діяти від імені Товариства, представляти його у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, Церквою, органами влади і управління в Україні та за її межами;

-          укладати від імені Товариства договори, видавати доручення, зберігати печатку Товариства; за дорученням Товариства його можуть представляти інші особи;

-          забезпечувати виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;

-          у межах, визначених загальними зборами, розпоряджатися майном і коштами Товариства для матеріально-технічного забезпечення статутної діяльності Товариства;

-          приймати рішення, які не підлягають обов’язковому затвердженню на загальних зборах;

-          скликати засідання Товариства, забезпечувати їх проведення;

-          підписувати письмову документацію, пов’язану з діяльністю Товариства;

-          приймати рішення щодо відшкодування витрат, пов’язаних із роботою у Товаристві;

-          представляти річний звіт з діяльності Товариства.

Арт. 13. До обов’язків заступника голови належить повністю заступати керівника в час його відсутності та за погодженням із головою допомагати йому у виконанні покладених на нього обов’язках.

Арт. 14. До обов’язків секретаря-скарбника входить:

-          вести документацію Товариства;

-          підписувати документи, видані головою;

-          вести протоколи засідань правління і загальних зборів;

-          відповідати за архів і бібліотеку Товариства;

-          збирати, зберігати, виділяти кошти Товариства після письмового розпорядження голови;

-          повідомляти членів Товариства про проведення загальних зборів та інших заходів.

Арт. 165 § 1. Загальні збори є законодавчим органом Товариства. Вони відповідальні за прийняття рішень щодо представлених правлінням пропозицій і звітів; щодо змін у Статуті та розпуску Товариства, а також щодо виборів Правління.

§ 2. Загальні збори повинні проводитися один раз на рік, у визначеному правлінням місці. На збори скликаються всі члени Товариства.

§ 3. Про проведення загальних зборів необхідно повідомити всіх членів Товариства не пізніше ніж за тридцять календарних днів.

§ 4. Для правосильності зборів вимагається присутність абсолютної більшості звичайних членів Товариства.

§ 5. Право скликати позачергові загальні збори має голова з особистої ініціативи, а також за проханням третини звичайних членів Товариства.

Арт. 16. § 1. На загальних зборах обирається ревізійна комісія, яка складається з голови ревізійної комісії та двох членів.

§ 2. Комісія обирається терміном на три роки з правом переобрання на чергову каденцію.

§ 3. Завданням комісії є оцінка роботи правління щодо приписів Статуту.

Арт. 17. Сума річного мінімального членського внеску визначається на загальних зборах, подібно як додаткові об’єктивні витрати Товариства.

Арт. 18. Подавати пропозиції щодо внесення змін до Статуту може кожен член Товариства до правління. Правління подає пропозиції змін до Статуту на загальні збори. Лише загальні збори вносять зміни до Статуту двох третіх голосів присутніх звичайних членів.

Арт. 19. § 1. Товариство може бути розпущене лише за рішенням двох третин голосів звичайних членів Товариства на загальних зборах.

§ 2. У разі розпуску Товариства загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складається з трьох ліквідаторів, котрі передають майнові права Товариства на користь Патріаршої курії УГКЦ.

На офіційній веб-сторінці УГКЦ опубліковано 3 квітня 2018 року Божого