Статут Патріаршої літургійної комісії УГКЦ

Четвер, 11 квітня 2019, 09:44

СТАТУТ
ПАТРІАРШОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ КОМІСІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

 

РОЗДІЛ 1
Загальні положення

1.1. Патріарша літургійна комісія Української Греко-Католицької Церкви (далі Комісія, ПЛК)  –  це виконавчий і дорадчо-консультативний структурний підрозділ Курії Глави УГКЦ.

1.2. Комісія створюється декретом Глави УГКЦ на підставі рішення Синоду Єпископів УГКЦ і діє як частина Патріаршої курії.

1.3. У діяльності Комісія керується Кодексом канонів Східних Церков, канонами партикулярного права УГКЦ, законодавчими актами Синоду Єпископів, декретами і вказівками Глави УГКЦ та цим Статутом.

1.4. Комісія має свою печатку, на якій вказані її назва, емблема й інші реквізити та атрибутика, необхідні для забезпечення її діяльності. Усі ці реквізити й атрибутика мають бути затверджені  Главою УГКЦ.

1.5. Комісія співпрацює з іншими структурними підрозділами Курії Глави УГКЦ.

1.6. Статут затверджує Голова Патріархії та він набирає чинності через проголошення декретом.

1.7. Голова Патріаршої курії компетентний розглядати зміни і доповнення до Статуту.

 

РОЗДІЛ 2
Мета, напрями діяльності й основні завдання Комісії

2.1. Мета діяльності Комісії  – допомога Главі УГКЦ у формуванні пропозицій щодо впорядкування і розвитку літургійного життя УГКЦ та реалізації відповідних рішень Синоду Єпископів УГКЦ.

2.2. Основні напрями праці Комісії такі:

2.2.1. Координація діяльності єпархіальних літургійних комісій.

2.2.2. Участь у створенні концепції упорядкування і розвитку літургійного життя УГКЦ.

2.2.3. Участь у підготовці документів, що стосуються літургійного життя.

2.2.4. Впровадження рішень Глави УГКЦ і Синоду Єпископів УГКЦ, що стосуються літургійного життя, задоволення поточних практичних потреб Церкви в літургійній сфері.

2.2.5. Робота над досягненням одностайності й належного звершення літургійних богослужінь.

2.2.6. Організація та проведення науково-практичних семінарів, нарад, конференцій.

2.2.7. Збір і оновлення баз даних осіб та організацій, що діють у сфері компетенції Комісії.

2.2.8. Опрацювання, видання і розповсюдження літургійних текстів (з урахуванням кан. 656 і 657 ККСЦ).

2.2.9. Підготовка та видання богословських і науково-популярних матеріалів для популяризації літургійної віднови та ширшого інформування церковних середовищ щодо літургійних питань.

2.2.10. Надання експертних оцінок і рекомендацій літургійно-пасторального змісту.

2.2.11. Співпраця з науковими інституціями в галузі літургійних наук та відповідними структурами інших конфесій.

 

РОЗДІЛ 3
Структура Комісії та обов’язки посадових осіб

3.1. Керівництво діяльністю Комісії здійснює її голова.

3.2. До штату Комісії входять:

3.2.1. Голова.

3.2.2. Заступник голови (за потреби).

3.2.3. Керівник проектів і програм (за потреби).

3.2.4. Виконавчий секретар.

3.3. Комісія має у своєму складі дорадчо-консультативні органи – Колегії: Колегія представників єпархій та представників спільнот богопосвяченого життя (рада голів єпархіальних комісій) і Колегія радників (спеціалісти, науковці у сфері діяльності Комісії).

3.4. Голову Комісії обирає Синод Єпископів УГКЦ, а іменує декрет Глави УГКЦ із правом повторного іменування. Термін виконання уряду вказано в декреті.

3.5. До компетенції голови Комісії належить:

3.5.1. Керівництво і координація діяльності Комісії.

3.5.2. Систематичне скликання засідань Колегій (хоча б 4 рази на рік) і головування на них.

3.5.3. Підготовка звіту Главі УГКЦ про стан літургійного життя УГКЦ.

3.6. До повноважень заступника голови належить:

3.6.1. Допомога голові в організації роботи Комісії.

3.6.2. За дорученням голови та при його відсутності виконання обов'язків голови Комісії.

3.6.3. Виконання поточних доручень голови Комісії.

3.6.4. Координування співпраці ПЛК із вищими навчальними та науковими закладами УГКЦ.

3.6.5. Координування співпраці ПЛК з єпархіальними комісіями.

3.7. До компетенції керівника проектів належить:

3.7.1. Керування процесом розробки проектних пропозицій.

3.7.2. Моніторинг реалізації та вчасного звіту про виконання поодиноких проектів.

3.8. До компетенції виконавчого секретаря Комісії входить:

3.8.1 Здійснення роботи, пов’язаної з документообігом.

3.8.2. Вирішення організаційних питань, пов’язаних із діяльністю Комісії (організовувати прийняття відвідувачів і логістику подій/зустрічей).

3.8.3. Відповідальність за стан приміщення, офісного обладнання та інвентаризацію майна, що перебуває в користуванні Комісії.

3.8.4. Подання інформації про діяльність Комісії до Департаменту інформації Патріаршої курії УГКЦ.

3.9. Посадові особи, структурні підрозділи та Колегії у діяльності можуть керуватися окремими інструкціями і положеннями, затвердженими головою Комісії.

3.10. Адміністратор Патріаршої курії, за поданням голови Комісії, після заслухання думки референта з кадрових питань і погодження Економату затверджує штат структурних підрозділів і склад Колегій.

 

РОЗДІЛ 4
Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність

4.1. Діяльність Комісії фінансується з бюджету Патріаршої курії.

4.2. У її користуванні може бути рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення діяльності. Усе майно  – власність Курії Глави УГКЦ.

4.3. Голова Комісії організовує інвентаризацію майна та відповідає за його збереження.

4.4. Голова Комісії щороку готує проект бюджету, який передає на погодження до керівника Відділу церковних комісій і дальше доопрацювання з боку Економату Курії Глави УГКЦ.

4.5. Джерелом фінансування Комісії також є доброчинні пожертви, цільові майнові та фінансові внески фізичних і юридичних осіб.

4.6. Для здійснення аудиту діяльності Комісії Глава УГКЦ може створювати відповідну робочу групу.

 

РОЗДІЛ 5
Припинення діяльності Комісії

5.1. Комісія може припинити діяльність у зв'язку з її реорганізацією чи ліквідацією, згідно з рішенням Глави УГКЦ.

5.2. Усі питання, пов'язані з ліквідацією Комісії, належать до компетенції Ліквідаційної комісії, яка утворюється декретом Глави УГКЦ.

5.3. Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються в розпорядженні Патріаршої курії.

 

 

На офіційній веб-сторінці опубліковано 11 квітня 2019 року Божого